Knipselalbums

Knipselalbums

De Historische Vereniging Nijeveen beschikt over een reeks knipselalbums, die samen meer dan een halve eeuw beslaan.
In Diekpraot wordt regelmatig gewag gemaakt van gebeurtenissen, die 50 jaar geleden plaatsvonden.
Op de site zal regelmatig iets te vinden zijn uit deze albums, zo mogelijk uit dezelfde periode 50 jaar eerder. De oudste berichtjes zijn helemaal onderaan te vinden.


In februari 1963 werd aandacht geschonken aan het 100-jarig bestaan van het waterschap. Het hele artikel besloeg bijna een volle pagina in de Meppeler Courant. Wie het lezen wil is welkom in het kantoor van de vereniging. (Vooraf even informeren of het betreffende album aanwezig is.)
In het knipsel is een alinea opgenomen over de onthulling van de naam van het gemaal.
We blijven in 1963 omdat volgens de knipper het jaar 1962 nauwelijks de moeite van het knippen en plakken waard was. Het jaar 1963 daarentegen wel.
Iedereen weet (zich te herinneren) dat het een bijzondere winter was. Met een bijzondere Elfstedentocht. Ook in Nijeveen waren er meerdere schaatswedstrijden en in een van de verslagen werd vastgesteld dat 'de conditie van de baan bij deze wedstrijden door de sneeuwjacht niet gunstig was'. Als dit zo door een Drent verwoord wordt, dan zou er tegenwoordig een weeralarm worden afgegeven.Even een klein uitstapje naar een jaar verder, naar aanleiding van de Ondernemersbeurs, die afgelopen week werd gehouden.
Een knipsel uit 1963:

En een paar dagen later:Voorjaar 1962

Bij sommigen zit het mee ...

Bij sommigen zit het tegen.


Bij andere zaken lijkt het bij herhaling tegen te zitten.DOS in de problemen


Dos uit de problemen


Zoals DOS in 2012 zorgen heeft over de positie in de hoofdklasse, hadden ze 50 jaar geleden zorgen over de positie in de bond. Dat opmerkingen in de Meppeler Courant toen wel aankwamen bij het gemeentebestuur, blijkt uit een tweede knipsel op dezelfde bladzij in het knipselboek. Het briljante idee van burgemeester Haitsma blijkt in de praktijk te zijn gebracht, zoals uit latere berichten blijkt.

Januari 1962Ter voorbereiding op onze deelname, vorig jaar, aan een radio-uitzending van RTV Drenthe heb ik geprobeerd om de geschiedenis van Nijeveen en Kolderveen in een paar hoofdlijnen samen te vatten. Dat resulteerde in een opsomming van 5 belangrijke perioden.
- In de 13e eeuw begint in Kolderveen en Nijeveen de ontginning van de veengronden en in de 14e en 15e eeuw worden er kerken gesticht.
- In het begin van de 19e eeuw zijn er omvangrijke hervormingen op bestuurlijk gebied en in 1825 is er een ingrijpende overstroming van grote delen van Kolderveen en Nijeveen. Ook wordt de derde kerk in onze dorpen gesticht en krijgt het onderwijs de gestalte zoals wij die nog in grote lijnen nog steeds kennen.
- In de tweede helft van de 20e eeuw wordt de ruilverkaveling uitgevoerd met grote economische vooruitgang op het gebied van landbouw tot gevolg.
- In het begin van de 21e eeuw komt, na de gemeentelijke herindeling, de ontwikkeling van de dorpen Kolderveen en Nijeveen weer langzaam tot stilstand.

Van deze perioden heb ik de ruilverkaveling weliswaar zelf meegemaakt, maar toen heb ik het grote belang ervan in de historie van Nijeveen-Kolderveen nog niet zo gezien. Om die reden probeer ik nu aan de hand van de knipselboeken die periode te herbeleven en elke belangstellende kan daarin meelezen en meeleven aan de hand van de gevonden knipsels.

Rond de jaarwisseling 61-62 zijn er weinig vermeldenswaardige feiten gebeurd, of ze waren te schokkend om in het knipselboek op te nemen. Om daarachter te komen, zullen we andere bronnen moeten raadplegen.
Hoe dan ook, we vinden slechts 1 artikel over een gebeurtenis in de maanden januari, februari en maart 1962. Het gaat hier echter wel om een heel belangrijke gebeurtenis, zoals hierboven al duidelijk werd. De fusie van de melkfabrieken van Nijeveen en Kolderveen.
De fusie is een belangrijke stap in het grote proces van veranderingen, dat gaande is in de jaren 55-70, de periode waarin de ruilverkaveling vorm krijgt.
Enkele jaartallen: Rond 1955 krijgen de eerste ideeën vorm, in 1959 wordt de 'Plaatselijke commissie ruilverkaveling Nijeveen-Kolderveen' geïnstalleerd en daarna worden de werkzaamheden voorzichtig opgestart.
In 1960 wordt een streekverbeteringscommissie benoemd.
Er zijn diverse verenigingen actief bezig om door middel van voorlichtings-bijeenkomsten en cursussen allerlei aspecten van de landbouw en veeteelt in de gemeente Nijeveen te verhogen. Van de vergaderingen van al deze verenigingen en commissies wordt regelmatig verslag gedaan in de krant.
Van de activiteiten in het veld wordt helaas niet vaak melding gemaakt.
In bovenstaande bericht kunnen we echter toch lezen dat er al nieuwe wegen worden aangelegd, waaraan over enkele jaren nieuwe boerderijen gesticht zullen worden.
November 1961Een ongeval met relatief goede afloop. Gezien de opmerking dat de auto geheel vernield was, mogen we aannemen dat de bomen toen ook al weinig meegevend waren. Dat de verwondingen gering waren, mag een wonder heten omdat de toenmalige auto's het meestal nog moesten stellen zonder gordels, kreukelzones, airbags en een heleboel elektronica om alles te bedienen.
Opvallend is ook dat de heer Bus toentertijd nog met volledige naam en woonplaats in de krant vermeld stond. Tegenwoordig kun je daar via Twitter achter komen, want de tegenwoordige heer B. zou dat ongetwijfeld zelf in geuren en kleuren wereldkundig maken.
Enkele maanden voor het ongeval was het fietspad langs de Rijksweg nog geheel verbreed, zoals te lezen is in onderstaande bericht van juni 1961. De afgelopen jaren is er geen onderhoud meer aan de fietspaden gepleegd met het onvermijdelijk gevolg dat anno 2011 het fietspad grotendeels verdwenen is.


 
Verder lezen we in het eerste artikel, dat de komst van een drietal schrijvers naar Nijeveen een groot succes was. De organiserende Christelijke Leesbibliotheek bestond toen net een jaar of vijf en had enkele jaren eerder concurrentie gekregen van een Plattelandsbibliotheek. In de jaren '56 tot '58 was de oprichting van een tweede bibliotheek in Nijeveen regelmatig terug te vinden in de krant.
In Diekpraot van juni 2011 is een artikel te lezen over de heer Dijkman. Hij was vanaf de oprichting  jarenlang betrokken bij de Christelijke bibliotheek. Samen hadden beide bibliotheken in de beginjaren vier of vijf uitleenpunten, verspreidt over de gemeente, ten einde voor iedereen het lenen van boeken letterlijk en figuurlijk 'bereikbaar' te maken.
Tegenwoordig is de bibliotheek van Nijeveen weer regelmatig in de krant te vinden. Niet in verslagen van lezingen. Die worden nog steeds gehouden, alleen niet meer door de burgemeester bijgewoond.
De inhoud van de tegenwoordige artikelen draait meestal om de woorden sluiting en verdwijnen. De aanname is nu dat iedereen, vooral jong en oud, wel in de gelegenheid is om de centrale locatie in Meppel te bereiken.
Dat is met de huidige zuinige auto's ook maar 12 (straks 15) kilometer per keer boeken halen, dat is voor milieudeskundigen: ruim 1000 gram CO2 uitstoot. Waarschijnlijk was het systeem van 50 jaar geleden uit oogpunt van milieu veel beter.


November 1961.


Het gezegde over de zich herhalende geschiedenis is hiermee bewezen als het om Da Costa gaat.
De komst van drie Drentse schrijvers was belangrijk nieuws, getuige een ander artikel in dezelfde week.Powered by webXpress