Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

Verslag najaarsbijeenkomst en ALV op 13 oktober 2021

Aantal aanwezige leden 66.

1.       Opening.

Voorzitter a.i. Arend Tissingh heet de aanwezigen om 19.30 uur van harte welkom. In zijn openingswoord gaat hij nog kort even in op de effecten van de coronapandemie. Veel activiteiten, zoals het feest ter gelegenheid  van ons 25 jarige bestaan, konden geen doorgang vinden. Het betekende niet dat er in het geheel niets is gedaan, zo was het kantoor de gehele periode geopend, is De Diekpraot wel verschenen en zijn de voorbereidingen en uitwerking van het  boek "Canon van Nijeveen” doorgegaan.

 

2.       Berichten van verhindering zijn ontvangen van:

a.       Dhr. Thomas

b.       Mevr. Borstje en

c.       Dhr. Drost

 

3.       Notulen voorgaande vergadering d.d. 10-04-2019.

Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt secretaresse Minie Drogt voor het uitwerken van het verslag.

 

4.       Notulen jaarverslagen 2019 en 2020.

Ook deze verslagen worden zonder op af aanmerkingen goedgekeurd.

Wederom bedankt de voorzitter de secretaresse voor het gedane werk.

 

5.       Financiële jaarverslagen 2019 en 2020.

Penningmeester Harry Kicken geeft een toelichting op de cijfers. Aangezien er geen vragen en of opmerkingen zijn worden ook deze verslagen goedgekeurd. De penningmeester wordt bedankt voor het uitwerken van gegevens.

 

6.       Verslag kascommissie jaaroverzichten 2019 en 2020.

De kascommissie bestond uit Piet de Graaf en Frans Venema, reserve was Be Kappe.

De controle is uitgevoerd door Frans Venema en Be Kappe.

 Frans  Venema leest het verslag van de kascommissie voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De kascommissie stel voor de penningmeester decharge te verlenen.

Met een applaus wordt dit voorstel bekrachtigd.

 

Benoeming kascommissie.

Aftredend is Piet de Graaf in zijn plaats wordt als reserve benoemd Christo Kok.

Piet wordt bedankt voor zijn inzet als kascommissielid.

 

7.       Vaststellen begroting 2021 en 2022.

Aangezien 2021 al een eind gevorderd is wordt besloten om ook de begroting voor 2022 te behandelen. Beide begrotingen worden vastgesteld.

 

 

8.       Bestuursverkiezingen.

Aftredend is Lourens Schipper, hij is niet herkiesbaar.

In eerdere berichtgevingen heeft het bestuur voorgesteld om Margriet Kooiker- Westenbrink te benoemen als bestuurslid, hiertegen zijn geen bezwaren in gebracht, zodat zij al in een eerder stadium is toegetreden tot het bestuur. Arend Tissingh heeft tijdelijk de voorzittershamer overgenomen van Lourens maar geeft deze nu door aan Margriet.

Arend bedankt Lourens voor het vele werk wat hij als voorzitter heeft gedaan. Hij is gestart in een roerige tijd maar heeft de vereniging en bestuur weer in rustiger vaarwater weten te loodsen.

Daarnaast is aftredend en niet herkiesbaar Harry van Dijk. In zijn plaats wordt voorgesteld om Christiaan Bouwknegt te benoemen.

Arend bedankt ook Harry voor het werk dat hij heeft gedaan voor de vereniging.

Beide aftredende heren krijgen een bos bloemen uitgereikt.

 

Op verzoek van de vergadering stellen Margriet en Christiaan zich kort voor aan de leden.

 

9.       Rondvraag.

Er wordt geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vragen stellen of opmerkingen te plaatsen.

 

1e Pauze.

Na de 1e pauze verzorgt dhr. Sake Elzinga de diapresentatie "Zilvermijnen van Drenthe”.

Anders dan de titel doet vermoeden wordt duidelijk dat Drenthe geen echte zilvermijnen heeft, maar dat de titel wordt ontleend aan hoe vroeger de dia/foto’s werden gemaakt, hierbij werd zilver gebruikt.  Sake liet ons aan de hand van zijn presentatie zien wat er zo allemaal is veranderd in kleding, personages, auto’s, woonomgeving en noem maar op.

Indrukwekkend om dit allemaal te zien.

Na afloop bedankt Arend Sake voor zijn enthousiaste wijze van presenteren en de getoonde presentatie, uiteraard gaat hij niet met legen handen naar huis maar krijgt de bekende broodmand van bakkerij Strijker overhandigd.

 

2e Pauze.

Na deze pauze vindt de boekpresentatie plaats van het boek "Canon van Nijeveen”.

Arend geeft in het kort een uitleg over hoe en welke weg is bewandeld om tot dit resultaat te komen.

Ook in dit proces heeft corona parten gespeeld en heeft het geheel meer tijd in beslag genomen dan gepland.

Margriet reikt het eerste exemplaar uit aan wethouder Dhr. H. ten Hulscher.

Dhr. ten Hulscher bedankt de voorzitter en prijst de vereniging dat zij dit zelf met eigen schrijvers e.d. heeft geproduceerd. We mogen hier trots op zijn. Tevens plaatst hij de eerste bestelling en neemt graag een doos met boeken mee om als presentje te kunnen uitreiken en om in het gemeentehuis te kunnen neerleggen.

Hierna worden schrijvers van het boek naar voren gevraagd. Dit zijn Fenneke Knol, Piet de Graaf, Jan Meer en Jan Sol. Ook zij ontvangen een boek en boeket bloemen van de voorzitter. Daarna krijgen Cocky Borsje en Lieuwe Dijkstra een exemplaar en een boeket bloemen, zij hebben het correctiewerk verricht. Jan Venema en Arend Tissingh krijgen een exemplaar en bos bloemen voor de foto’s die zij hebben gemaakt en Lourens Schipper krijgt een exemplaar en boeket bloemen voor het verzorgen van de lay out en de coördinatie met de drukker.

 

Voordat Margriet de avond afsluit bedankt zij Arend nog voor het tijdelijk waarnemen van de voorzitters rol.

 

 

Namens de secretaris,

Harry van Dijk

Powered by webXpress